yoga school kailas

グル・バクティヨーガ 補遺(11)「ジャパや瞑想のためのグルマントラ」

◎ジャパや瞑想のためのグルマントラ

オーム シュリー グルビョー ナマハ
オーム シュリー サットグル パラマートマネー ナマハ
オーム シュリー グラヴェー ナマハ
オーム シュリー サチダーナンダ グラヴェー ナマハ
オーム シュリー グルシャラナン ママ

OM Sri (Gum) Gurubhyo Namah.
OM Sri Satguru Paramatmane Namah.
OM Sri Gurave Namah.
OM Sri Satchidananda Gurave Namah.
OM Sri Gurusharanam Mama.

オーム サハナーヴァヴァトゥ
サハ ナウ ブナクトゥ
サハ ヴィーリヤム カラヴァーヴァハイ
テージャスヴィナーヴァディータマストゥ
マー ヴィドゥヴィシャーヴァハイ
オーム シャーンティ シャーンティ シャーンティヒ!

OM Sahanaavavatu
Saha nau bhunaktu
Saha veeryam karavaavahai
Tejasvinaavadheetamastu
Maa vidvishaavahai
OM Shantih Shantih Shantih!

オーム グル ブラフマー グル ヴィシュヌ
グル デーヴォー マヘーシュワラ
グルッサークサット パラム ブラフマー
タスマイ シュリーグラヴェー ナマハ

OM Gurur Brahmaa Gurur Vishnuh
Gurur Devo Maheshvarah
Guruh Saskshaat Param Brahma
Tasmai Sreegurave Namah

カールパニャドーショーパハタスワバーヴァハ
プリッチャーミ ツワーム ダルマサンムダチェーターハ
ヤッチュレーヤハ シャーンニスチタム ブルーヒ タンメー
シッシャステー ハム サーディ マーム ツワーム プラパンナム

Kaarpanyadoshopahatasvabhaavah
Pricchaami tvaam dharmasammudhachetaah;
Yacchreyah syaannischitam broohi tanme
Sishyaste’ham saadhi maam tvaam prapannam.

share

  • Twitterにシェアする
  • Facebookにシェアする
  • Lineにシェアする